Historiek

In 2004 nam de stad Mechelen het initiatief om een project in het leven te roepen om jongeren en scholen te helpen rond gedragsproblemen. Het CGG De Pont werd gevraagd een projectwerking uit te schrijven en ‘PrOS’ werd geboren. Het beoogt begeleiding van jongeren, hun ouders, het CLB en de school om een moeilijk lopend schoolparcours te deblokkeren.

Na enkele jaren werk en goede resultaten, besliste de stad Mechelen in 2006 om PrOS uit te breiden met middelen via het flankerend onderwijsbeleid. Het kon vanaf dan ook een groepswerking aanbieden aan de Mechelse scholen en jongeren. Bovendien deed het ook een aanbod naar basisonderwijs toe. Dat laatste is de voorbije jaren gestaag gegroeid, zodat ook nu voor basisonderwijs een groepswerking aangeboden wordt.

De Vlaamse departementen Welzijn en Onderwijs lanceerden in 2007 de Time Out projecten naar analogie van reeds bestaande projecten in Vlaanderen. PrOS gaf antwoord op de projectoproep in nauwe samenspraak met de stad Mechelen en de Mechelse. Sindsdien organiseert het korte Time Outs (kort buitenschools en HERGO) en lange Time Outs (4 weken buitenschools). De lange Time Out werd eerst nog georganiseerd met ander projectsubsidies, maar werd in de tweede projectoproep vanuit Vlaanderen toch erkend. Time Out trajecten worden aangeboden voor het hele arrondissement Mechelen.

De resultaten van PrOS werden positief onthaald. Toch bleef een restgroep jongeren moeilijk bereikbaar, zeker bij meermaalse uitsluitingen. De begeleidingsmodule ‘carrousel’ werd van subsidies voorzien door de stad Mechelen in 2011 met de bedoeling ook voor deze groep een goed antwoord te kunnen bieden. Jongeren worden voor een periode een buitenschoolse dagopvang geboden, ondertussen wordt aan hun motivatie gewerkt.

In 2011 kwam ook een vraag vanuit het volwassenenonderwijs om een vergelijkbaar begeleidingsprogramma te kunnen aanbieden. PrOS biedt sindsdien hulp aan volwassenen die kampen met psychologische moeilijkheden om hun schoolloopbaan succesvol te kunnen doorlopen.

Doorheen de voorbije jaren werd PrOS een stevige partner in het onderwijsveld van Mechelen. Tijdens pedagogische studiedagen poogt PrOS de opgedane ervaring en kennis met de onderwijspartners te delen. Bovendien voorziet het in vorming en intervisie rond herstelgerichte methodieken.