PROS Goed Gedacht Historiek

Historiek

PROS Goed Gedacht Historiek

In 2004 nam de stad Mechelen het initiatief om een project in het leven te roepen om jongeren en scholen te helpen rond gedragsproblemen. Het CGG De Pont werd gevraagd een projectwerking uit te schrijven en ‘PrOS’ werd geboren. Het beoogt begeleiding van jongeren, hun ouders, het CLB en de school om een moeilijk lopend schoolparcours te deblokkeren.

De Vlaamse departementen Welzijn en Onderwijs lanceerden in 2007 de Time Out projecten naar analogie van reeds bestaande projecten in Vlaanderen. PrOS gaf antwoord op de projectoproep in nauwe samenspraak met de stad Mechelen en de Mechelse scholen. Sindsdien organiseert het korte Time Outs (kort buitenschools en HERGO) en lange Time Outs (4 weken buitenschools). De lange Time Out werd eerst nog georganiseerd met ander projectsubsidies, maar werd in de tweede projectoproep vanuit Vlaanderen toch erkend. Time Out trajecten worden aangeboden voor het hele arrondissement Mechelen. Time out trajecten werden later de huidige NAFT trajecten en PROS is ook een NAFT aanbieder voor het arrondissement Mechelen.

In 2011 kwam ook een vraag vanuit het volwassenenonderwijs om een vergelijkbaar begeleidingsprogramma te kunnen aanbieden. PrOS biedt sindsdien hulp aan volwassenen die kampen met psychologische moeilijkheden om hun schoolloopbaan succesvol te kunnen doorlopen.

Na enkele jaren werk en goede resultaten, besliste de stad Mechelen in 2006 om PrOS uit te breiden met middelen via het flankerend onderwijsbeleid. Het kon vanaf dan ook een groepswerking aanbieden aan de Mechelse scholen en jongeren. Bovendien deed het ook een aanbod naar basisonderwijs toe. Dat laatste is de voorbije jaren gestaag gegroeid, zodat ook nu voor basisonderwijs een groepswerking aangeboden wordt.

De resultaten van PrOS werden positief onthaald. Toch bleef een restgroep jongeren moeilijk bereikbaar, zeker bij meermaalse uitsluitingen. De begeleidingsmodule ‘Carrousel’ werd van subsidies voorzien door de stad Mechelen in 2011 met de bedoeling ook voor deze groep een goed antwoord te kunnen bieden. Jongeren worden voor een periode een buitenschoolse dagopvang geboden, ondertussen wordt aan hun motivatie gewerkt.

Doorheen de voorbije jaren werd PrOS een stevige partner in het onderwijsveld van Mechelen. Tijdens pedagogische studiedagen poogt PrOS de opgedane ervaring en kennis met de onderwijspartners te delen. Bovendien voorziet het in vorming en intervisie rond herstelgerichte methodieken.

Over Pros

Verantwoordelijk

PrOS neemt verantwoordelijkheid over een proces, door anderen te helpen om verantwoordelijkheid te nemen over zichzelf en in de relatie tot anderen. Het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen over eigen aandeel, spreken vanuit ‘ik’.

Wij lossen het niet zelf op, we nemen het niet over, we vertrekken vanuit het idee ‘samen met’, lopen een proces waarbij wij verantwoordelijk zijn om anderen in hun kracht, in hun verantwoordelijkheid te zetten.

Perspectief

Het willen mensen terug hoop geven, een sprankeltje hoop. Hoop ontstaat als mensen opnieuw positief geloven in groeikansen, in mogelijkheden.

‘Goed gedacht’, het kunnen innemen van allerlei perspectieven. Het gaat over stimuleren van empathie, van kunnen indenken hoe iets is voor een ander.

Het gaat over verschillende culturen en die meepakken in nadenken over de ander.

Het gaat ook over het binnenbrengen van nieuwe perspectieven binnen de school. We brengen andere manieren van kijken binnen in de school en stimuleren de school om op zoek te gaan naar andere manieren van kijken en denken over jongeren en zichzelf. We stimuleren de school om ook na te denken over hun organisatie en hierover kritisch na te denken, we brengen hier nieuwe zienswijzen binnen om na te denken over relaties, communicatie en omgang binnen elk contact in de school.

Het gaat ook over acties in de school: we zijn daar zichtbaar, komen in die context.

Samen

Op team gebied. Poging om team moment vast te houden. Multidisciplinair samenwerken in het team. Ieder vanuit zijn/haar kader kijken, alle perspectieven verwelkomen. Ingebed in CGG en ook dat perspectief meenemend.

Op gebied van partners. Afstemming met de partners rond allerlei Op gebied van context: wij brengen mensen samen ook al is er conflict. Ronde tafel, start met iedereen! Iedereen wordt gehoord, iedere stem is evenwaardig.

Methodisch

We werken sterk vanuit enkele methodes. Deze passen in de waarden die we nastreven. Dit helpt ons om ervaringsgericht te werken, met groepen, met individuen. Zoals werken met proactieve cirkels, behoeftekaarten, herstelcirkels, hergo, positieve heroriëntering,…

Vertragen

Om te werken met perspectieven, is het nodig om te vertragen, bijeen te komen, na te denken, te spreken met elkaar.

Vertragen als tegengewicht voor de snelle interventie, die vaak bestraffend, sanctionerend is en beoordelend. Vertragen om de tijd te pakken om perspectieven te delen.

We denken dat het zinvol is om tijd te nemen om na te denken over een begeleiding, over een perspectief, om tijd te plannen om samen te komen, om niet te snel te handelen maar eerst ruimte te nemen voor overleg en reflectie.

Dit gaat over het relationele, het menselijke. We gaan voor ontmoeting vanuit het hart. We scheppen een kader waar er echte ontmoeting kan plaats vinden. Echte ontmoeting vindt plaats als mensen ‘echt’ spreken, eerlijk, vanuit het gevoel, gesproken vanuit ‘ik’, niet beoordelend naar anderen. Op tempo en mogelijkheden van allen.

Uitnodiging om anders te kijken naar elkaar, zodat er meer kansen kunnen ontstaan in de relatie. Het gaat over het bieden van perspectieven. Het gaat over het herstellen van relaties. We vertrekken vanuit de jongere, en proberen voeling te krijgen met de context van die jongere. Daarom gaan we graag op huisbezoek om de jongere en het gezin te leren kennen. Verbinding heeft te maken met begrip en empathie, uzelf open stellen voor de leefwereld van de andere.

Onze zes waarden die centraal staan in het werk van PROS en die we in het achterhoofd houden bij elke begeleiding, elke opleiding, elke ontwikkeling en elk overleg.

Het team

Het Team
Tom Van Waterschoot
Tom van Waterschoot
Coördinator, PROS plus
0485 / 43 34 64
Wat geeft jou bezieling in het werk

"Ik vind het inspirerend om met jongeren en collega’s uit het onderwijs te werken, omdat welzijn en onderwijs hand in hand gaan. Het zit hem in kleine dingen, bv een kleine verandering, erkenning of herstel kan soms een hemelsbreed verschil maken om verder te kunnen … Hier doen we het voor."

Eva Van Asch
Eva Van Asch
Carrousel, Individuele begeleiding binnen volwassenen onderwijs, NAFT, Herstelinterventies
Wat geeft jou bezieling in het werk

"Werken met jongvolwassenen in een setting waarin onderwijs en hulpverlening elkaar ontmoeten, biedt veel kansen en mogelijkheden."

Natalie Hens
Natalie Hens
Kind- en contextbegeleiding binnen basisonderwijs
Wat geeft jou bezieling in het werk

"Compagnon de route mogen zijn op het levenspad van lagere schoolkinderen en telkens opnieuw verwonderd blijven over hun ontwapenende eerlijkheid en veerkracht.
Daarnaast ook het verbindend werken met de context van het kind."

Katrijn Rohaert
Katrijn Rohaert
SWITCH
Wat geeft jou bezieling in het werk

"Elke dag mogen meestappen in de boeiende leef- en denkwereld van jongeren en het onderwijs."

Marie Van Winckel
Marie Van Winckel
SWITCH, NAFT Herstelinterventies Individuele begeleiding binnen secundair onderwijs
Wat geeft jou bezieling in het werk

"Echt contact maken en een eerlijk gesprek voeren waarin groei en ontwikkeling mogelijk is."

Thomas Vanderputte
Thomas Vanderputte
Individuele begeleiding binnen secundair onderwijs, NAFT
Wat geeft jou bezieling in het werk

"Het is boeiend om met jongeren te werken binnen de bijzondere leefwereld van het schoolse."

Partners

Partners

Partners

Vzw herstelgericht werken op school

PROS werkt actief samen en heeft een trekkende rol in de vzw herstelgericht werken op school. Binnen deze samenwerking organiseert het mee studie- en ontmoetingsdagen voor onderwijsprofessionals rond het thema van herstelgericht handelen op school. Zij staat ook in voor implementatietrajecten van de herstelvisie binnen de school, meerjarentrajecten met intensieve begeleiding en coaching van directies, kernteams, onderwijsprofessionals en leerlingen.

CGG De Pont

PROS is een deelwerking van het Centrum voor Geestelijke Gezondsheidszorg (CGG) De Pont Mechelen. CGG De Pont is een erkende en gesubsidieerde tweedelijnsvoorziening. Vanuit de vestigingsplaatsen te Mechelen, Lier en Boom worden preventie, zorg en hulpverlening aangeboden voor diverse leeftijdsdoelgroepen uit arrondissement Mechelen en de Rupelstreek. De medewerkers van CGG De Pont begeleiden en behandelen mensen én hun omgeving die ernstige of langdurige psychische moeilijkheden ervaren en waar hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg onvoldoende blijkt.

Stad Mechelen

PROS wordt gesubsidieerd en ondersteund door de Stad Mechelen en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verschillende lokale onderwijspartners.
Vanuit een flankerend onderwijsbeleid probeert de Stad Mechelen een antwoord te bieden op lokale noden. Ondertussen werden reeds verschillende projecten ontwikkeld om het lokale onderwijs en de gelijke onderwijskansen in het bijzonder, te ondersteunen. Deze projecten hebben uiteenlopende thema’s en stimuleren onder andere de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, het verbeteren van het gebruik van de Nederlandse taal, veilig en op een duurzame manier verplaatsen naar school en weer naar huis, spijbelen, …

Onderwijs en welzijn Vlaanderen

Daarnaast is PROS ook een door Vlaanderen erkende en gesubsidieerde aanbieder van naadloze flexibele trajecten (NAFT) in het arrondissement Mechelen. De naadloze flexibele trajecten hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, (klas)groepen en leerkrachtenteams op scholen.

Centraal meldpunt arrondissement Mechelen

Aanmeldingen voor PROS verlopen via het Centraal Meldpunt Arrondissement Mechelen (CMP Mechelen). CMP Mechelen is een netoverschrijdend CLB-project, mede gefinancierd door externe partners, met als doelstelling dreigende schooluitval en/of ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. Het CMP Mechelen is hét aanspreekpunt voor alle CLB-medewerkers die op zoek zijn naar een externe partner die de jongere en de school, binnen Arrondissement Mechelen, kan ondersteunen en sterker maken in functie van het opnieuw aansluiting vinden bij onderwijs.