Basis
onderwijs

Teambuilding

Teambuildings zijn in de eerste instantie een preventief instrument voor de hele klasgroep en hebben als doel het versterken van de klassfeer.

Het is een aanbod voor 5e leerjaren in Mechelse scholen. We werken een halve dag met een hele klasgroep. Kinderen worden er al spelend en communicerend van bewust gemaakt hoe ze allemaal hun steentje kunnen bijdragen aan het realiseren van een goede en veilige klassfeer. We werken volgens de principes van de proactieve cirkel. Leerkrachten worden sterk betrokken en krijgen tijdens de teambuildings de mogelijkheid om op de stoel van observator plaats te nemen.

De aanvragen voor teambuildings kunnen vanaf heden rechtstreeks vanuit de school worden aangemeld bij PROS.


Kind- en context

Wanneer er op sociaal-emotioneel vlak zorgen rijzen over het welbevinden van een kind kan er eveneens een vraag gesteld worden aan PROS. Binnen deze module kunnen we gedurende 3 maanden intensief aan het werk gaan. Deze begeleidingsmodule kan aangevraagd worden voor 10-12 jarigen die school lopen op een Mechelse basisschool of basisscholen uit Mechelse deelgemeenten.

Het intensief, individueel begeleiden van basisschoolkinderen vraagt naar een verbindende manier werken met ouders en het schoolteam.

Tijdens de begeleidingsperiode ligt de focus niet alleen op het kind zelf, maar ook de school en de ouders worden intensief betrokken in het proces. Een belangrijke doelstelling is om niet naar het kind te kijken als ‘dit kind is of heeft een probleem’, maar te evolueren naar een herkadering van de noden en behoeften van dit kind in deze fase van zijn leven en hoe hiermee dan vervolgens aan de slag te gaan. Inzetten op communicatie tussen ouders en school is een belangrijke doelstelling. Waar nodig wordt er aan het einde van een begeleiding doorverwezen naar verdere specifieke ondersteuning van het kind en/of zijn context.

Binnen deze begeleiding werken we kortdurend, dit betekent dat we 3 maanden de tijd nemen om gemiddeld wekelijks 1 uur per kind langs te gaan op school en dit tijdens de schooluren. Binnen deze periode hebben we ook oudergesprekken en contextgesprekken.

We starten de begeleiding met een ronde tafel, dit is een bijeenkomst met de ouders, de leerkracht en zorgleerkracht van de school en een CLB-medewerker. Deze ronde tafelgesprekken vinden vinden doorheen de begeleiding 3 maal plaats, een tweede keer na een periode van 6 weken en tenslotte aan het einde van het traject.

Aanmeldingen gebeuren vanuit het CLB in samenspraak met de school de ouders en het kind, zij komen via het Centraal Meldpunt (CMP) bij PROS terecht.

Secundair
onderwijs

individuele begeleiding

Tijdens een individuele begeleiding werken we drie maanden intensief samen met de jongere, ouder(s), leerkrachten en CLB. Wekelijks heeft de jongere een gesprek met de PROS-begeleider. Dit kan op school of in het PROS-lokaal doorgaan. Soms komen we thuis langs. Af en toe plannen we ook een rondetafelgesprek in met alle betrokkenen. Samen zoeken we naar wat de jongere kan helpen om zich goed te kunnen voelen op school.

Om voor een individuele begeleiding in aanmerking te komen moet de jongere school lopen in Mechelen. Aanmeldingen gebeuren steeds via de CLB-medewerker van de school.


Teambuildings voor klasgroepen

De eerste weken van het schooljaar zijn erg belangrijk in het vormen van een sterke klasgroep waarin iedereen zich goed voelt.  PROS helpt jullie hierbij graag op weg. Tijdens onze training ‘Teambuilding voor klasgroepen’ gaan we mee de uitdaging aan om van de klas een groep te maken waar respect voor ieders noden en grenzen de groene draad is. Deelnemende leerkrachten krijgen verbindende methodieken (o.a. Proactieve Cirkels) aangereikt om nadien zelf mee aan de slag te gaan in de klas.

Met dit preventief aanbod mikken we graag op klasgroepen die elkaar nog niet zo goed kennen. We zetten in op kennismaking en verbinding. Klasgroepen waar al een aantal conflicten aanwezig zijn, komen vaak meer in aanmerking voor een meer curatief aanbod.


SWITCH

Switch in de letterlijke betekenis staat voor schakelaar of een apparaat dat onderdelen van een netwerk met elkaar verbindt. Maar het is ook een handeling van draaien of veranderen.
Binnen PROS is SWITCH de module waarbij we klasbegeleidingen aanbieden in het secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs.
Het gaat om schoolinterne en ondersteunende trajecten voor scholen uit Mechelen en het arrondissement. Een aanmelding kan vertrekken vanuit een bezorgdheid over een individuele jongere of vanuit een klasgroep bijvoorbeeld:

  • Individuele leerlingen waarvan het gedrag impact heeft op de klasgroep of in relatie staat met het klasklimaat.
  • Klasgroepen waar een onveilig klimaat en /of negatieve dynamiek dreigt te ontstaan.
  • Leerkrachten(teams) die bij het werken met individuele leerlingen en/of klasgroepen ondersteuning kunnen gebruiken.

We proberen door een SWITCH traject tools aan te reiken en zo structureel mogelijk een verandering naar groei en een positief leef- en leerklimaat te bekomen. Hiervoor werken we tijdens een SWITCH samen met de leerling(en) als met de leerkrachten en/of schoolbestuur. We hebben alle partijen nodig om een verandering te bereiken.
Voor meer informatie contacteer een van onze collega’s op het nummer 015/42.08.32.


Herstelinterventies

Alle modules binnen PROS zijn geïnspireerd vanuit de filosofie van het herstelgericht en verbindend werken. We geloven er sterk in dat conflicten of ruzies aanpakken vanuit een herstelgerichte mindset een groot verschil kan maken.

Binnen al onze modules proberen we zo preventief mogelijk te werken. Binnen deze module bieden we ondersteuning aan op het curatieve niveau. We kunnen scholen helpen in de vorm van adviesgesprekken nadat er een conflict heeft plaats gevonden, door herstelcirkels (met klasgroepen) of de organisatie van een herstelgericht groepsoverleg (HERGO).


Carrousel

We richten ons op jongeren die herhaaldelijk geconfronteerd worden met moeilijkheden in hun schoolloopbaan (schoolwissels, studiekeuzes, schoolmoeheid, conflicten, …). We zetten de school even op pauze en proberen via gesprekken en een alternatieve dagbesteding opnieuw perspectief te creëren en succeservaringen op te doen. Om voor Carrousel in aanmerking te komen moet de jongere in Mechelen wonen, naar school gaan en minimum 15 jaar zijn.